Regulamin

[Postanowienia ]

 1. Regulamin ten określa zasady korzystania z serwisu sportpartners.pl
 2. Użytkownik rejestrujący konto w serwisie sportpartners.pl ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem.

[Definicje]

 1. „Organizator” – Łukasz Paprocki, zamieszkały przy ul Nowa 22, 78-300  świdwin, zwany dalej Sportpartners.pl lub Organizatorem.
 2. „Serwis” - serwis internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem http://www.Sportpartners.pl/ zajmujący się organizacją i obsługą platformy do rezerwacji Wydarzeń sportowych.
 3. „Wydarzenie” – zajęcia sportowe lub rekreacyjne, do których rezerwacji miejsca Użytkownik używa Serwisu.
 4. „Użytkownik” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. „Strony” – Użytkownik i Organizator łącznie.
 6. „Regulamin” – zbiór warunków i zasad świadczenia danych usług.
 7. „Konto” - dostępna dla Użytkownika, po prawidłowym zarejestrowaniu a następnie zalogowaniu część Serwisu ze zbiorem zasobów i uprawnień.

[Usługi]

 1. Organizator prowadzi Serwis, za pomocą którego oferuje możliwość rezerwacji miejsca na wybranym Wydarzeniu, zgodnie z opisem na Sportpartners.pl
 2. Organizator organizuje Wydarzenia w różnych dyscyplinach sportowych.
 3. Organizator organizuje Wydarzenia na terenie Polski.
 4. Organizator udzieli Użytkownikowi wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących Serwisu publikując szczegółowe informacje na stronie: www.Sportpartners.pl

[Konto i Rejestracja]

 1. Celem skorzystania z usług Serwisu Sportpartners.pl Użytkownik musi przejść procedurę rejestracji, w wyniku której utworzone będzie jego indywidualne Konto.
 2. Aby założyć Konto i być Użytkownikiem niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w §8 oraz posiadanie dowolnej, aktywnej skrzynki e-mail.
 3. Aby dokonać rejestracji, wymagane jest wypełnienie przez Użytkownika odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej www.Sportpartners.pl (dalej: „Formularz”) dostępnego w zakładce „Rejestracja”. Formularz wymaga udostępnienia przez zainteresowanego Użytkownika danych osobowych, o które zostanie poproszony w odniesieniu do określonych pól, niezbędnych do realizacji usług w ramach Serwisu takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miasto. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względów technicznych bez ich podania nie jest możliwe właściwe korzystanie z serwisu.
 4. Po wypełnieniu przez użytkownika formularza i dokonaniu przez niego akceptacji regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator wysyła na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawierające link aktywacyjny.
 5. Akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie przez Użytkownika umowy z Organizatorem o świadczenie usług drogą elektroniczną o treści zgodnej z treścią Regulaminu. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na czas nieokreślony.
 6. Poprzez zamieszczenie danych w formularzu rejestracyjnym i akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza ponadto, iż:
  • podane w formularzu rejestracyjnym dane są zgodne z prawdą i nie naruszają prawa, a w szczególności nie naruszają praw osób trzecich,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, kontaktowych w celu wysyłania materiałów informacyjnych o charakterze sportowym, marketingowym itp.
  • wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Organizatora oraz jej partnerów handlowych,
  • wyraża zgodę na bezpłatne przetwarzanie jego wizerunku osobistego tj. głosu zdjęć, filmów itp. w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji ich w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja. Publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, by prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail).
 7. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom.
 8. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do swojego Konta. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie hasła przez osoby trzecie.

[Zasady rezerwacji i uczestnictwa w Wydarzeniach]

 1. Rezerwacja miejsca możliwa jest tylko drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony przy danym wydarzeniu.
 2. W Wydarzeniach sportowych i rekreacyjnych może uczestniczyć każda pełnoletnia osoba, która dokonała rezerwacji miejsca za pośrednictwem strony internetowej Sportpartners.pl i uiściła opłatę za dane Wydarzenie.
 3. Maksymalną oraz dostępną ilość miejsc dotyczącą konkretnych zajęć na dane Wydarzenia określają zapisy na stronie Sportpartners.pl.
 4. Ilość miejsc na dane Wydarzenie jest ograniczona. O możliwości uczestniczenia w Wydarzeniu decyduje kolejność zapisów oraz opłacenie uczestnictwa w Wydarzeniu. Limity Użytkowników są uzależnione od dyscypliny sportu oraz wielkości obiektu.
 5. Wydarzenia sportowe mają określony poziom zaawansowania.
 6. Zapisać się oraz uczestniczyć w Wydarzeniach na poziomie zaawansowanym mogą Użytkownicy, którym Organizator dał taką możliwość.
 7. Organizator ma prawo do zweryfikowania poziomu Użytkowników i usunięcia danego Użytkownika z danej grupy zaawansowania w przypadku, gdy będzie znacząco odbiegał od poziomu innych Użytkowników.
 8. Podczas zajęć z trenerem, Użytkownik jest zobowiązany do podporządkowania się zaleceniom trenera.
 9. Organizator ma prawo do odwołania zajęć w szczególności z powodów niezależnych od organizatora bez podania przyczyn.
 10. Organizator ma prawo do zmiany lokalizacji danego Wydarzenia.
 11. Rezygnacja z uczestnictwa w danym Wydarzeniu nie jest możliwa po zapisaniu się na dane wydarzenie.
 12. Przed wejściem na teren obiektu sportowego i korzystaniem z jego boisk, sal, urządzeń lub innych proponowanych Użytkownikom usług, należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem obiektu i instrukcjami użytkowania.
 13. Na terenach obiektów obowiązują ogólne zasady przestrzegania bezpieczeństwa na zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych.
 14. Zakazane jest uczestniczenie w Wydarzeniach osobą pozostającym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 15. Na terenie szkół i obiektów sportowych zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz narażania siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 16. Wszystkich Użytkowników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe odpowiednie do danej dyscypliny. Wejście na parkiet hali może odbywać się tylko w obuwiu sportowym odpowiednio dopasowanym do podłoża, zgodnym z zaleceniami administratora obiektu.
 17. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe oraz inne przedmioty i dokumenty itp. pozostawione w szatni - Organizator, szkoła, ani administracja obiektów itd.- nie ponosi odpowiedzialności. Organizator nie zapewnia żadnych schowków i depozytów.
 18. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia obiektu, sprzętu, elementów stałych, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 19. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilną w przypadku niszczenia mienia należącego do obiektów sportowych lub innych Użytkowników.
 20. Użytkownik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na bezpieczny udział w zajęciach sportowych.
 21. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, zasad gry w danej dyscyplinie sportowej i obowiązujących na obiekcie instrukcji, Organizator, szkoła, ani administracja obiektów itd.- nie ponosi odpowiedzialności.
 22. Za wszelkie wypadki i zdarzenia (obrażenia ciała, śmierć, kalectwo itd.) Organizator nie ponosi odpowiedzialności i zaleca wykupienie pakietu ubezpieczeń, gdyż sam nie zapewnia żadnych świadczeń, ani pomocy materialnej w przypadku jakiegokolwiek wypadku.
 23. Organizator, szkoła, ani administracja obiektów itd. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia niepożądane, wynikłe podczas treningów ani bezpośrednio przed i po treningach; Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia itd. Użytkownikom zajęć.
 24. Rejestracja w Serwisie, dokonanie rezerwacji miejsca oraz przybycie na zajęcia oznacza, że Użytkownik zdaje sobie sprawę, że udział w danym Wydarzeniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko, które Użytkownik podjął świadomie i na własną odpowiedzialność.
 25. Organizator ma prawo do odmówienia przyjęcia na Wydarzenia osób niestosujących się do niniejszego Regulaminu oraz regulaminów obiektów sportowych .
 26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołane zajęcia sportowe w umówionym terminie.
 27. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu, spowoduje czasowy lub stałe zablokowanie konta Użytkownika.
 28. Organizator ma prawo odwołać Wydarzenie jeżeli nie zapisze się na nie minimalna liczba osób. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o odwołaniu Wydarzenia z powodu nie zapisania się minimalnej liczby osób na godzinę przed planowanym Wydarzeniem.

[Opłaty]

 1. Uczestnictwo w Wydarzeniach możliwe jest po wpłacie całej kwoty za Wydarzenie.
 2. Cena za uczestnictwo w Wydarzeniach określona jest na stronie internetowej przy danym Wydarzeniu. Jest to cena brutto w walucie polskiej [polski złoty, PLN]
 3. Płatność gotówką na miejscu Wydarzenia nie jest możliwa. Dokonując płatności Użytkownik musi posiadać konto w banku obsługującym usługę szybkiego przelewu za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych "Przelewy24" oraz środki wystarczające do zapłaty za udział w Wydarzeniu.
 4. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkowników numeru karty płatniczej oraz numeru konta bankowego na innych stronach internetowych. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi lub szybkimi przelewami, przeprowadzonych na stronach internetowych Przelewy24, odpowiada Przelewy24.
 7. Użytkownik Konta ma możliwość uiszczenia jednorazowej opłaty za uczestnictwo w Wydarzeniu oraz doładowania Konta wyższą kwotą niż koszt uczestnictwa w pojedynczym Wydarzeniu.
 8. Opłata rezerwacyjna jest wliczona w cenę tego Wydarzenia.
 9. Przy doładowaniu Konta Użytkownik ma możliwość otrzymania bonusu wg stawek przyznawanych przez Organizatora. Informacje o doładowaniach i bonusach będą znajdowały w cenniku umieszczonym w Serwisie.
 10. Ważność wpłat i bonusu jest bezterminowa.
 11. Z sumy środków wpłacanych przez Użytkownika oraz bonusów przydzielanych przez Sportpartners.pl wydawane są najpierw środki wpłacane przez Użytkownika.
 12. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.
 13. Bonus można wykorzystać na dowolnych Wydarzeniach organizowanych przez Organizatora chyba, że jest wyraźna informacja, że wydarzenie nie może być opłacone z bonus. Bonusy są wirtualną kwotą, której Użytkownik nie może wypłacić.
 14. Środki wpłacone podlegają zwrotowi tylko w przypadku,gdy wydarzenie zostanie odwołane przez organizatora. Środki są zwracane na konto Bankowe użytkownika lub na jego portfel w portalu www.sportpartners.pl
 15. Organizator zastrzega sobie możliwość podniesienia cen za udział w wydareniu w każdym momencie.

[Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące działania serwisu Sportpartners.pl oraz Wydarzeń należy zgłaszać pocztą elektroniczną na info@sportpartners.pl
 2. Reklamacje wymagające natychmiastowej interwencji powinny być zgłaszane bez zwłoki.
 3. Na złożenie reklamacji Użytkownik ma 14 dni od daty zaistniałej sytuacji.
 4. Odpowiedź na reklamacje, w zależności od charakteru sprawy, zostanie udzielona w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 30 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Użytkownikowi przyczyn opóźnienia.

[Warunki techniczne]

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu stacja użytkowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  • łącze internetowe,
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja 8.0 bądź nowsza lub Mozilla Firefox wersja 6.0 bądź nowsza, lub Chrome 20 bądź nowsza, lub Safari 5 bądź nowsza, lub Opera 15 bądź nowsza,
  • włączona obsługa Cookies,
  • włączona obsługa JavaScript
 2. Organizator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
 4. Cele wykorzystywania plików cookies. Pliki cookies przechowywane będą w celach:
  • dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. Zmiana ustawień plików cookies lub ich usunięcie. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z Serwisu.
 6. Serwis informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem
 7. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

[Prywatność i poufność]

 1. pl gromadzi i przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Łukasz Paprocki. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Sportpartners.pl w celu świadczenia usług, obsługi transakcji sprzedaży Usług/Towarów, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących Usług/Towarów podmiotów współpracujących.

Akceptacja regulaminu i oznaczenie odpowiednich pól podczas procedury rejestracji stanowi wyrażenie zgody przez Użytkownika na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez SportPartners.pl

 1. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz żądania ich usunięcia.
 3. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Administratora poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 4. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podanie uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.
 5. sportpartners.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów video, zrobionych podczas Wydarzeń dla zilustrowania swoich materiałów promocyjnych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody, aby jego zdjęcie lub materiał video z jego wizerunkiem pojawiło się w tych materiałach, powinien to zgłosić podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania video.

[Postanowienia końcowe]

 1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu o czym Organizator powiadomi Użytkowników drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podanej przy rejestracji na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmiany. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sportpartners.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2016 roku.

Użytkownik Serwisu oświadcza niniejszym, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, przyjął do wiadomości wszelkie jego postanowienia i w momencie decyzji na użytkowanie Serwisu przejmuje na siebie wszystkie określone w regulaminie zobowiązania.